Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   นโยบายและยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนา
   งบประมาณ
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานทางการเงิน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   ข้อบัญญัติตำบล
   งานบริหารบุคคล
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงาน
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหารบริหารงาน
ข้ดบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140 :: www.krabi-khodin.go.th :: ก้าวนำเศรษฐกิจ ชีวิตมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ได้ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี ในทุกภาคส่วนของสังคม  
นายบุญภาศ ซื่อตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวน ชาวกระบี่ร่วมใจ บริจาคเงินสมทบกองทุน  (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการมารับบริการ ณ จุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 5)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 44)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่องรางงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  (ดู : 8)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จัดจุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น (ดู : 3)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ต.พรุเตียว (งวดงานที่ ๑)  (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (ดู : 11)
ประกาศร่างประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) (ดู : 9)
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 10)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 7)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม  (ดู : 9)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชน และให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการจัดงานศพตามมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 23)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  (ดู : 15)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) (ดู : 45)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 68)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 182)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 127)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ล่องแก่งคลองพอถาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs