Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐานตำบลเขาดิน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   นโยบายและยุทธศาสตร์
   บทบาทหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ผลงาน/โครงการสำคัญ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติตำบล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน
   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานกิจการสภา อบต.เขาดิน
   รายงานการประชุมสภา
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานทางการเงิน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   กฎหมายน่ารู้
   องค์กรคุณธรรม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   คำสั่ง/ประกาศอบต.เขาดิน
   รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง อบต.เขาดิน
   รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
   รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊ค อบต.เขาดิน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการจัดการบริการสาธารณะ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140 ::โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097 ::E-mail Address : krabi.khodin2562@gmail.com :: www.krabi-khodin.go.th ::  
นายบุญภาศ ซื่อตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ (ดู : 9)
ผลการกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษา (ดู : 18)
ประชาสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กช่วงฤดูฝน (ดู : 13)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ดู : 9)
ประกาศผลการประกวดรางวัล ตามโครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2563 (ดู : 22)
ประชาสัมพันธ์งานวันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน ประจำปี 2563 (ดู : 16)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ (ดู : 29)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางหน้าฝายน้ำล้น ม.6 (ดู : 24)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖รก่อสร้างถนนคอนกรีตสายภายใน (ดู : 24)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในโรงเรียนบ้านช้างตาย ม.3 (ดู : 17)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 งวดงานที่ 1 (ดู : 20)
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้น้ำบาดาล (กลุ่มบ้านออก) หมู่ที่ ๓ (ดู : 18)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ดู : 21)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ดู : 22)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 24)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 41)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง (ดู : 69)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 75)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชม “สวนทิวลิปสยาม”(ดอกกระเจียว) จุดเช็คอินสวยที่เขาดิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บทความท่องเที่ยวคลองพอถาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คลองพอถาก ตำบลเขาดิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล่องแก่งคลองพอถาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs