Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐานตำบลเขาดิน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   นโยบายและยุทธศาสตร์
   บทบาทหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ผลงาน/โครงการสำคัญ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติตำบล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน
   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานกิจการสภา อบต.เขาดิน
   รายงานการประชุมสภา
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานทางการเงิน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   กฎหมายน่ารู้
   องค์กรคุณธรรม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   คำสั่ง/ประกาศอบต.เขาดิน
   รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง อบต.เขาดิน
   รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
   รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊ค อบต.เขาดิน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการจัดการบริการสาธารณะ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs