Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  โครงการสำคัญ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
แผนการพัฒนา
  แผนพัฒนา
  งบประมาณ
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานทางการเงิน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ข้อบัญญัติตำบล
  งานบริหารบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงาน
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหารบริหารงาน
ข้ดบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวน ชาวกระบี่ร่วมใจ บริจาคเงินสมทบกองทุน (ดู : 3) 2 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการมารับบริการ ณ จุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 5) 26 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 44) 26 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่องรางงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 1) 25 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ดู : 8) 25 มี.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จัดจุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น (ดู : 3) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า "ทุกครั้ง! ที่มาติดต่อราชการ" (ดู : 10) 25 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 32) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยันการเดินทาง ยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (ดู : 2) 23 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 24) 23 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด (ดู : 7) 19 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ดู : 7) 17 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและคำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19 (ดู : 10) 10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทความด้านกำกับและบังคับใช้กฏหมาย (ดู : 10) 17 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี 2563 (ดู : 13) 27 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 144) 27 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ #ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 (ดู : 24) 23 ม.ค. 2563
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2563 (ดู : 26) 10 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ด้านกำกับและบังคับใช้กฏหมาย (ดู : 25) 8 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป (ดู : 23) 2 ม.ค. 2563
ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2563 (ดู : 26) 26 ธ.ค. 2562
ขอเชิญชวน ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 22) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 18) 12 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 321) 29 พ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำรุง ดูแลและรักษาต้นไม้ ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 33) 21 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 34) 20 พ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 32) 31 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกระบี่ (ดู : 63) 28 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2562 (ดู : 27) 17 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (ดู : 32) 15 ต.ค. 2562
ประกาศเตือนฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 (ดู : 26) 11 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 34) 1 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 34) 26 ก.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2562 (ดู : 27) 25 ก.ย. 2562
นักเรียนดีเด่นประจำตำบลเขาดิน ประจำปี พ.ศ.2562 (ด้านการมีจิตสาธารณะ) (ดู : 33) 21 ก.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 35) 19 ก.ย. 2562
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 111) 13 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 (ดู : 66) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผลการประกวดอปท.ที่มีการบริการจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อย่างไม่เป็นทางการ) (ดู : 37) 28 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เตือนภัย!!! โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ดู : 36) 23 ส.ค. 2562
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 43) 22 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ❗️❗️ (ดู : 34) 22 ส.ค. 2562
ขยายเวลาปิดรับสมัครนักเรียนดีเด่นฯ2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 (ดู : 43) 2 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ ระวัง โรคมือ เท้า ปาก (hand-foot-and-mouth disease) (ดู : 30) 11 ก.ค. 2562
รับสมัครประกวดรางวัลนักเรียนดีเด่นของตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ด้านการมีจิตสาธารณะ) (ดู : 36) 9 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว (ดู : 61) 27 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 46) 21 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง 3RS (ดู : 34) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การขายทอดตลาดชำรุด (ครั้งที่ 2) (ดู : 60) 19 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยชำรุด (งดให้บริการรถบรรทุกขยะ) (ดู : 70) 19 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้ให้ระวัง (ดู : 31) 13 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์บทความด้านกำกับและบังคับใช้กฏหมาย (ดู : 40) 13 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การชวนมาทำ “ถังหมักรักษ์โลก” (Green Cone) ลดปัญหาขยะเน่าเหม็นจากครัวเรือน (ดู : 38) 11 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องขยะ "4 เทคนิควิธีเปลี่ยนขยะสดในบ้านให้กลายเป็นขุมทรัพย์" (ดู : 43) 5 มิ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานของกองช่างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 30) 5 มิ.ย. 2562
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 41) 3 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (ดู : 32) 31 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (ดู : 51) 27 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 32) 21 พ.ค. 2562
ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เป็นองค์กรคุณธรรม (ดู : 25) 16 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs