Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐานตำบลเขาดิน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   นโยบายและยุทธศาสตร์
   บทบาทหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ผลงาน/โครงการสำคัญ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติตำบล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน
   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานกิจการสภา อบต.เขาดิน
   รายงานการประชุมสภา
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานทางการเงิน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   กฎหมายน่ารู้
   องค์กรคุณธรรม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   คำสั่ง/ประกาศอบต.เขาดิน
   รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง อบต.เขาดิน
   รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
   รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊ค อบต.เขาดิน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการจัดการบริการสาธารณะ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ (ดู : 9) 7 ต.ค. 2563
ผลการกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษา (ดู : 18) 6 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กช่วงฤดูฝน (ดู : 13) 5 ต.ค. 2563
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ดู : 9) 2 ต.ค. 2563
ประกาศผลการประกวดรางวัล ตามโครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2563 (ดู : 22) 22 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์งานวันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน ประจำปี 2563 (ดู : 16) 16 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 15) 28 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โรคที่มากับฤดูฝนในเด็ก (ดู : 18) 26 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาในการรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 (ดู : 19) 20 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 21) 14 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกวดรางวัลตามโครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2563 (ดู : 36) 4 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ประจำปี 2563 (ดู : 29) 4 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น (ดู : 28) 30 ก.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (ดู : 24) 14 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 27) 30 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 50) 29 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 (ดู : 35) 29 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดู : 31) 22 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดู : 32) 22 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (โควิด-19) ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (ดู : 57) 22 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคไวรัสซิก้า (ดู : 33) 15 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก (ดู : 32) 15 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 25) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 47) 5 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 53) 4 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ (ดู : 32) 1 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 36) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 97) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (ดู : 26) 29 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ขอความร่วมมือ ประชาชนที่มาใช้บริการ สแกน QR code เข้า - ออก สำนักงาน อบต.เขาดิน เมื่อเข้ามาใช้บริการ (ดู : 76) 26 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ด้านกำกับและบังคับใช้กฎหมาย (ดู : 37) 26 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 63) 18 พ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง แก้ไขมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 111) 17 พ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง แก้ไขมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 83) 15 พ.ค. 2563
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ <<ด้านตลาด ตลาดนัด >> (ดู : 116) 11 พ.ค. 2563
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ <<ด้าน ร้านอาหาร/ร้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ >> (ดู : 47) 11 พ.ค. 2563
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ <<ด้านซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ>> (ดู : 83) 11 พ.ค. 2563
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ <<ร้านแต่งผม/ตัดผม/ร้านเสริมสวย/สถานเสริมความงาม>> (ดู : 94) 11 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 47) 9 พ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 131) 2 พ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 569) 28 เม.ย. 2563
ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 (ดู : 33) 27 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 134) 22 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง (ดู : 42) 17 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 79) 16 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) (ดู : 73) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ มาตรการกรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19 (ดู : 155) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 10/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 109) 11 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 9/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 223) 9 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อให้ชาวตำบลเขาดิน ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู : 271) 8 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 304) 4 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 26) 3 เม.ย. 2563
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ดู : 50) 3 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวน ชาวกระบี่ร่วมใจ บริจาคเงินสมทบกองทุน " ชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัยโควิด -19 " (ดู : 75) 2 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการมารับบริการ ณ จุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 47) 26 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 188) 26 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่องรางงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 47) 25 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ดู : 60) 25 มี.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จัดจุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น (ดู : 48) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า "ทุกครั้ง! ที่มาติดต่อราชการ" (ดู : 230) 25 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs