Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐานตำบลเขาดิน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   นโยบายและยุทธศาสตร์
   บทบาทหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ผลงาน/โครงการสำคัญ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติตำบล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน
   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานกิจการสภา อบต.เขาดิน
   รายงานการประชุมสภา
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานทางการเงิน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   กฎหมายน่ารู้
   องค์กรคุณธรรม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   คำสั่ง/ประกาศอบต.เขาดิน
   รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง อบต.เขาดิน
   รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
   รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊ค อบต.เขาดิน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการจัดการบริการสาธารณะ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ (ดู : 29) 11 ก.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางหน้าฝายน้ำล้น ม.6 (ดู : 24) 9 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖รก่อสร้างถนนคอนกรีตสายภายใน (ดู : 24) 9 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในโรงเรียนบ้านช้างตาย ม.3 (ดู : 17) 8 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 งวดงานที่ 1 (ดู : 20) 31 ส.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้น้ำบาดาล (กลุ่มบ้านออก) หมู่ที่ ๓ (ดู : 18) 26 ส.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้น้ำบาดาล (กลุ่มบ้านออก) หมู่ที่ ๓ (ดู : 15) 26 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7 (บ้านราษฎรหวงแหน) (ดู : 18) 13 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นหญ้าเทียมโรงเรียนบ้านช้างตายและทางเดิมเชื่อมต่อระหว่างอาคารพร้อมโครงหลังคา (ดู : 22) 11 ส.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นหญ้าเทีียมโรงเรียนบ้านช้างตายและทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารพร้อมโครงหลังคา (ดู : 27) 23 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ (ดู : 22) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ (ดู : 27) 23 ก.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ (ดู : 24) 21 ก.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเด็กเล่นหญ้าเทียมโรงเรียนบ้านช้างตายและทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารพร้อมโครงหลังคา (ดู : 21) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ควนหัวนอน) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 22 มิ.ย. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ดู : 36) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดความกว้าง 95.40 เมตร ความยาว 180.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (ดู : 52) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50) 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 28 เม.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้าน นายสำราญ ซื่อตรง-สามแยกบ้าน นายสุพรรณ บุญประกอบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) (ดู : 54) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ (ดู : 44) 13 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ (ดู : 47) 13 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ (ดู : 42) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ (ดู : 44) 13 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ (ดู : 41) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ (ดู : 43) 10 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 38) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 41) 10 เม.ย. 2563
ประกาศแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ (ดู : 39) 9 เม.ย. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ดู : 43) 8 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 43) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (ดู : 49) 13 มี.ค. 2563
ประกาศร่างประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) (ดู : 48) 13 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 49) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 44) 10 มี.ค. 2563
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (ดู : 48) 2 มี.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 51) 28 ก.พ. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ (ดู : 39) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตสายบ้านควนม่วง หมู่ 8 (ดู : 42) 25 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (ดู : 39) 25 ก.พ. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (ดู : 47) 19 ก.พ. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ (ดู : 39) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 46) 24 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 53) 23 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 48) 23 ม.ค. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ดู : 28) 22 ม.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 54) 21 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ (ดู : 52) 20 ม.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 52) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 51) 14 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ 8-4-7 (ดู : 53) 10 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้าง อบต.ม.1 ตำบลเขาดิน-บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 56) 6 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ 9) (ดู : 54) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนสายควนบิด หมู่ที่ 1-ถนนลาดยางสายบ้านยวนสาว-ถ้ำหอม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 (ดู : 52) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำหอม (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) (ดู : 49) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (ดู : 47) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อเรือยนต์ จำนวน ๑ ลำ (ดู : 49) 12 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ (ดู : 54) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ (ดู : 51) 9 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs