Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  โครงการสำคัญ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
แผนการพัฒนา
  แผนพัฒนา
  งบประมาณ
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานทางการเงิน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ข้อบัญญัติตำบล
  งานบริหารบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงาน
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหารบริหารงาน
ข้ดบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ต.พรุเตียว (งวดงานที่ ๑) (ดู : 6) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (ดู : 10) 13 มี.ค. 2563
ประกาศร่างประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) (ดู : 8) 13 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 10) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 7) 10 มี.ค. 2563
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (ดู : 8) 2 มี.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 7) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตสายบ้านควนม่วง หมู่ 8 (ดู : 5) 25 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (ดู : 5) 25 ก.พ. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (ดู : 6) 19 ก.พ. 2563
ประกาศเปิดเผยแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ดู : 4) 24 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 13) 23 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 13) 23 ม.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 12) 21 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ (ดู : 11) 20 ม.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 11) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 9) 14 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ 8-4-7 (ดู : 11) 10 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้าง อบต.ม.1 ตำบลเขาดิน-บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14) 6 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ 9) (ดู : 12) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนสายควนบิด หมู่ที่ 1-ถนนลาดยางสายบ้านยวนสาว-ถ้ำหอม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 (ดู : 13) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำหอม (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) (ดู : 14) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (ดู : 11) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อเรือยนต์ จำนวน ๑ ลำ (ดู : 13) 12 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ (ดู : 19) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ (ดู : 16) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ 3 (ดู : 10) 29 พ.ย. 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ (ดู : 17) 26 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 12 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 18 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 25) 18 ต.ค. 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9-สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง (ดู : 21) 15 ต.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (ดู : 24) 4 ต.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้น้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ (ดู : 22) 23 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ (ดู : 24) 18 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 21) 18 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ (ดู : 22) 13 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ ม.5-บ้านเขาปละ ม.8 (ดู : 21) 13 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 20) 27 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 19) 27 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ (ดู : 20) 26 ส.ค. 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ (ดู : 18) 26 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ (ดู : 19) 20 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ 8 (ดู : 20) 20 ส.ค. 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย (ดู : 19) 19 ส.ค. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ (ดู : 20) 19 ส.ค. 2562
ประกาศเปิดเผยแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ 4 (ดู : 20) 19 ส.ค. 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน -บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ (ดู : 20) 16 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ (ดู : 22) 2 ส.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ๕,๑๙๓ ซีซี (ดู : 19) 24 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนม่วง-ควนพน (ช่วงต้น) หมู่ที่ 8-7 (ดู : 24) 19 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์ จำนวน 1 ลำ (ดู : 24) 12 ก.ค. 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (ดู : 25) 10 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (ดู : 23) 10 ก.ค. 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเรือยนต์ จำนวน ๑ ลำ (ดู : 22) 9 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนสายควนม่วง-ควนพน (ช่วงบ้านราษฎรหวงแหน) (ดู : 20) 9 ก.ค. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ 3 (ดู : 26) 2 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 57 รายการ (ดู : 36) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การขายทอดตลาดชำรุด (ครั้งที่ 2) (ดู : 46) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (ดู : 37) 4 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs