Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  โครงการสำคัญ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
แผนการพัฒนา
  แผนพัฒนา
  งบประมาณ
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานทางการเงิน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ข้อบัญญัติตำบล
  งานบริหารบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงาน
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหารบริหารงาน
ข้ดบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 16 คน
ประกาศวันที่  22 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs