Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐานตำบลเขาดิน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   นโยบายและยุทธศาสตร์
   บทบาทหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ผลงาน/โครงการสำคัญ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติตำบล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน
   รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานทางการเงิน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊ค อบต.เขาดิน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการจัดการบริการสาธารณะ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ <<ด้าน ร้านอาหาร/ร้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ >>
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 12 คน
ประกาศวันที่  11 พฤษภาคม 2563

เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

**ด้าน ร้านอาหาร/ร้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ **
แจ้งล่วงหน้า!! จะเข้าตรวจ 12 พฤษภาคม 2563

- ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ จะดำเนินการตรวจประเมิน กิจการ/กิจกรรม สถานประกอบการในพื้นที่ตำบล เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ให้ครบถ้วน 100% จึงจะผ่านเกณฑ์
- ครั้งที่ 2 จังหวัด จะจัดทีมปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ลงตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ในพื้นที่ตำบล ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด อีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน พนักงานทุกคนดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะให้คำแนะนำตามมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
ซึ่งหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเข้ามได้ตลอดค่ะ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
โทร.075-602096 ต่อ 11

 

 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs