Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  โครงการสำคัญ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
แผนการพัฒนา
  แผนพัฒนา
  งบประมาณ
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานทางการเงิน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ข้อบัญญัติตำบล
  งานบริหารบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงาน
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหารบริหารงาน
ข้ดบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
“อบต.เขาดิน ไม่ทนต่อการทุจริต” วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 37 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 9 ธันวาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม : "อบต.เขาดิน ไม่ทนต่อการทุจริต” วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญภาศ ซื่อตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน มอบหมายให้ นายเอกรัช อะรัญ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.เขาดิน เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมประสานความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดนำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย โดยมี ในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวลลิตา โภชนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางกานเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ทีความมุ่งมั่นในการแก้ไจปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ทุจริต (CPI) ภายใต้แนวคิดการจัดงาน Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องลุกมาทำหน้าที่ปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เพื่อสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ก่อนประธานนำกล่าวเจตนารมณ์ มี รับชมวีดีทัศน์ ความเป็นมาของวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย การแสดงศิลปะพื้นบ้านรำมโนราห์ และขับกลอนต่อต้านคอร์รัปชั่น คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดย คณะมโนราห์ อาจารย์ศิริ บัวเกตุ ละครเวทีต่อต้านคอร์รัปชั่น ติน คอร์รัปชั่น ฉันไม่ทน โดยกลุ่มละครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การมอบประกาศนียบัตรรางวัลแก่หน่วยงาน องค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 และจากนั้นประธานนำทุกภาคส่วนรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดนพร้อมเพรียงกัน
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs