Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  โครงการสำคัญ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
แผนการพัฒนา
  แผนพัฒนา
  งบประมาณ
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานทางการเงิน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ข้อบัญญัติตำบล
  งานบริหารบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงาน
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหารบริหารงาน
ข้ดบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชน และให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการจัดงานศพตามมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 11 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 มีนาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายบุญภาศ ซื่อตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ร่วมกับ นายวิระพรรณ นวลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกอตง และนายจรัส กาสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมด้วย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชน และให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการจัดงานศพตามมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs